ای آسمان ابر های تاریک
تکه تکه
وحشت برانگیز
ابرهایت
دردهایم را بارانی کرده
بسی غمناک و نمناک
در این وجود
غرش تو
سرد و سوزناک و سخت
در این وجود فانی زاد
این حیثیت بین رفته
نو می سازد
صدا و ساز ها
باز آواز دروغین آب ها را
چه رعد مهیبی !
کیست نشنود
نبیند
قصد دیدن نداشته باشد
بند این وجود فانی
برای تو
حال ای آسمان ابر های تاریک
باز هم ببار
ببار
و این را غرق کن
بمیران
آرامش ممکن است
با دستانت
دستانی از جریان پاک

اکولالیا | #سید_محمد_حسین_میران