اولين بار
که بخواهم بگویمت دوستت دارم خیلی سخت است
تب میکنم ، عرق می کنم ، می لرزم
جان می دهم هزار بار
می میرم و زنده می شوم پیش چشمهای تو
تا بگویم دوستت دارم
اولين بار
که بخواهم بگویمت دوستت دارم
خیلی سخت است
اما آخرين بار آن از هميشه سخت تر است
و امروز می خواهم برای آخرين بار بگويم دوستت دارم
و بعد راهم را بگيرم و بروم
چون تازه فهميدم
تو هرگز دوستم نداشتی

اکولالیا | #شل_سیلور_استاین