اکولالیا یک اختلال روانی که معادل آن در فارسی پژواک گویی است. در اینجا من شعر و داستان ها و بخشی از کتاب هایی را که می خوانم را منتشر می کنم. البته گاهی نوشته هایی از محیط اطرافم را نیز همینجا منتشر می کند