در پي نشاني از توام
نشاني ساده
ميان اين رود مواج
که هزاران زن ، از آن درگذرند

نشاني از چشمانت
آنگاه که خجالت مي کشند
وقتي که نور را حتي
از خود عبور مي دهند

ناخن هايت ، عموزاده هاي گيلاس اند
و من
گاه در اين انديشه ام که کاش
مي شد خراشم مي دادند
وقتي که تو را مي بوسيدم

در پي نشاني از توام
اما هيچ کس
به آهنگ تو نيست
يا به روشنايي ات
ميان اين رود مواج
که هزاران زن
از آن در گذرند

سراسر
تو کاملي
و من ادامه ات مي دهم
چونان رودي که به دريايي از شکوه زنانه
در گذر است

اکولالیا | #پابلو_نرودا