چشم هايم را مي بستم و
مي شمردم تا صد
برو
قايم شو
تو را از رد پاهايت بر ساحل
و از مسير نگاه لاک پشت ها
پيدا مي کردم
چشم هايم را مي بندم و
مي شمارم تا صد
برو
قايم شو
تو را از رد پاهايت بر دريا
و از مسير نگاه دُرناها
پيدا خواهم کرد
اکولالیا | #واهه_آرمن