مردم در خيابان‌ها مي‌ايستند، نگاه مي‌كنند
شماره ي روي درها بي‌معني است.
نجار ميخي دراز بر ميزي باريك و بلند مي‌كوبد،
يك نفر ليست اسامي روي تير چراغ برق مي‌چسباند.
تكه روزنامه اي در گير خار شده است.
عنكبوت‌ها زير برگ‌هاي درختان مو.
زني از خانه بيرون مي‌زند تا وارد خانه اي ديگر شود.
ديوار زرد ِ خيس، رنگ آن پوسته شده
قفسي با يك قناري آويزان از پنجره ي مردي مرده

اکولالیا | #یانیس_ریتسوس