هوای خوب
مثل
زن خوب است
همیشه نیست
زمانی كه هم است
دیرپا نیست
مرد اما
پایدار تر است
اگر بد باشد
می تواند مدت ها بد بماند
و اگر خوب باشد
به این زودی بد نمی شود
اما زن عوض می شود

با
بچه
سن
رژیم
حرف
ماه
بود و نبود آفتاب
وقت خوش
زن را باید پرستاری كرد
با عشق.
حال آن كه مرد
می تواند نیرومند تر شود
اگر به او نفرت بورزند

اکولالیا | #چارلز_بوکوفسکی