زن پنجره را گشود
باد با هجومی، موهایش را، چون دو پرنده،
بر شانه‌اش نشاند
پنجره را بست.
دو پرنده بر روي ميز بودند،
خيره در او
سرش را پايين آورد
در ميانشان جا داد و آرام گريست

اکولالیا | #یانیس_ریتسوس