عریان
بی دفاع
لبالب
چشم ها، بازِ باز
به گوش
ادامه شعر