خواب و بیدار
تنم به سوی تو کشیده می شود

خواستن تو پارویی بلند است
که دوباره و دوباره
در باران سیاه شب فرو می رود…

اکولالیا | #جین_هیرشفیلد
ترجمه از #آزاده_کامیار