نه کلمات و نه سکوت
هیچ‌کدام یاری نمی‌کند
تا تو را
به زندگی برگردانم

اکولالیا | #خوزه_آنخل_والنته