ترجیح می دهم نگویم که همه اش تقصیر عقل است
استثناها را ترجیح می دهم
ترجیح میدهم زودتر بیرون بروم
ترجیح میدهم با پزشکان درباره چیزهای دیگر صحبت کنم
تصاویر قدیمی راه راه را ترجیح می دهم
خنده دار بودن شعر گفتن را
به خنده دار بودن شعر نگفتن ترجیح می دهم
در روابط عاشقانه سالگردهای غیر رند را ترجیح می دهم
برای این که هر روز جشن گرفته شود
اخلاق گرایانی را ترجیح می دهم که هیچ وعده ای نمی دهند
ادامه شعر