شاید سفیر باشی‌، تو انگلیس‌، تو فرانسه‌،
شاید بخوای قمار كنی‌، شاید بخوای برقصی
شاید قهرمان بوکس سنگین وزن جهان باشی
شاید همه بشناسنت و یه گردن‌بند مروارید داشته باشی
اما باید به‌ یكی‌ خدمت‌ كنی‌ آره
باید به یکی خدمت کنی‌
می‌خواد خدا باشه، یا شیطون
باید اما به یکی خدمت کنی

ممكنه‌ معتاد راک‌اندرول‌ باشی و رو استیجا بالا و پایین بپری
ممکنه تو مواد بلولی و زنا گرفتارت باشن،
ممکنه تاجر باشی، یا یه دزد سطح بالا،
ممكنه‌ دكتر صدات‌ كنن‌، یا رییس
اما باید به‌ یكی‌ خدمت‌ كنی‌ آره
باید به یکی خدمت کنی‌
می‌خواد خدا باشه، یا شیطون
باید اما به یکی خدمت کنی
ادامه شعر