با اولین باد پاییزی
برگ کوچکی به اتاقم آمد
که نمی‌شناختم

اکولالیا | #عباس_کیارستمی