به سکوت خو می گرفت
و آن قدر بی حضور شده بود که همه فراموشش کرده بودند.
انگار به دنیا آمده بود که تنها باشد.

اکولالیا | #عباس_کیارستمی