در این دیرگاه
در این شب پاییزی
از کلمات تو سرشارم
این کلمات
چون زمان
چون ماده بار دارند
چون چشم، عریان
چون دست، سنگین
و چون ستارگان
درخشان

کلمات تو به من رسید
آنها از دل و اندیشه و تن توست
کلمات تو، تو را به من آورد

our telegram
تلگرام اکولالیا

اشعار منتخبِ روزانه را در کانال ما بخوانید

آنها، مادر
آنها، بانو
آنها، رفیقند
آنها، محروم
تلخ
شاد
امیدوار و قهرمانند
کلمات تو، انسانند

اکولالیا | #ناظم_حکمت
ترجمه از #ایرج_نوبخت