اگه من و اون قبلش یه جای دیگه
همدیگرو دیده بودیم
مثلاً تو یه مسافرخونه ی فکسنی قديمی
شايد با هم می نشستيم و لبی تر می کردیم
و دو سه جامی بالا مینداختیم

اما به اسم سرباز وظيفه
با هم روبرو شديم
و به هم شليک کرديم
و من اونو درجا کشتم

آره … من بهش شليک کردم و کشتمش واسه اینکه-
واسه اینکه دشمنم بود
فقط همين!
و البته منم دشمن اون بودم
اگر چه این خیلی روشنه
ادامه شعر