رعایت موارد زیر برای ارسال شعر الزامی است.

  • تنها اشعار ترجمه شده منتشر خواهند شد.
  • نام شاعر و مترجم را در انتهای مطلب درج فرمایید در غیر این صورت مطلب منتشر نخواهد شد.
  • اگر نام شاعر در آرشیو سایت ما موجود نباشد باید لینکی از بیوگرافی مختصر و تصویر آن شاعر را از سایت‌های انگلیسی زبان در انتهای مطلب بیاورید. از روی آن اطلاعات ما دسته بندی شاعر جدید را ایجاد خواهیم کرد.
لطفاً زمینه های مورد نیاز را تکمیل کنید.