من نوع بشر را به دو دسته تقسیم می کنم: نویسنده ها و حسودها.
دسته نخست، می نویسد اما دسته دوم، از حسادت می میرد و به دسته اول، نسبت های ناروا می دهد. من از دست حسودان مرده ام، می میرم و خواهم مرد. آنها زندگی ام را تباه کرده اند، زمام حکومت دنیای نویسندگان را به دست گرفته اند، نام ناشر و سردبیر بر خود نهاده اند و تا آنجایی که قدرت دارند می کوشند نویسنده جماعت را غرق کنند. لعنت ابدی بر آنان باد! ”

اکولالیا | آنتوان چخوف
ترجمه: سروژ استپانیان
از داستان کوتاه اعتراف