چگونه دوست دارمت؟
بگذار روشهایم را بشمرم
دوستت دارم
به ژرفا و پهنا و بلندایی
كه روحم را توان رسیدن به آن هست
آنگاه كه سرشار از حسی ناپیدا
به نهایت بودن
و كمال زیبایی هستم
دوستت دارم
به اندازه خاموشترین نیاز هر روز
به آفتاب و نور شمع

ادامه شعر