چگونه دوست دارمت؟ 
بگذار روشهایم را بشمرم 
دوستت دارم 
به ژرفا و پهنا و بلندایی 
که روحم را توان رسیدن به آن هست 
آنگاه که سرشار از حسی ناپیدا 
به نهایت بودن 
و کمال زیبایی هستم 
دوستت دارم 
به اندازه خاموشترین نیاز هر روز 
به آفتاب و نور شمع

ادامه شعر