كلمات بينوا
غرقه‌ى اشك و خيس ِ مرارت
تعميد دوباره مى‌يابند.
پرنده‏ گانى كه بال‏هاى خود را باز مى‌آفرينند
به پرواز درمى‏‌آيند
به نغمه سرايى مى‏پردازند
و كلماتى كه نهان مى‏كنند
كلمات آزادى ‏ست.
ادامه شعر