شاید سفیر باشی‌، تو انگلیس‌، تو فرانسه‌،
شاید بخوای قمار کنی‌، شاید بخوای برقصی
شاید قهرمان بوکس سنگین وزن جهان باشی
شاید همه بشناسنت و یه گردن‌بند مروارید داشته باشی
اما باید به‌ یکی‌ خدمت‌ کنی‌ آره
باید به یکی خدمت کنی‌
می‌خواد خدا باشه، یا شیطون
باید اما به یکی خدمت کنی

ممکنه‌ معتاد راک‌اندرول‌ باشی و رو استیجا بالا و پایین بپری
ممکنه تو مواد بلولی و زنا گرفتارت باشن،
ممکنه تاجر باشی، یا یه دزد سطح بالا،
ممکنه‌ دکتر صدات‌ کنن‌، یا رییس
اما باید به‌ یکی‌ خدمت‌ کنی‌ آره
باید به یکی خدمت کنی‌
می‌خواد خدا باشه، یا شیطون
باید اما به یکی خدمت کنی
ادامه شعر