شاید سفیر باشی‌، تو انگلیس‌، تو فرانسه‌،
شاید بخوای قمار کنی‌، شاید بخوای برقصی
شاید قهرمان بوکس سنگین وزن جهان باشی
شاید همه بشناسنت و یه گردن‌بند مروارید داشته باشی
اما باید به‌ یکی‌ خدمت‌ کنی‌ آره
باید به یکی خدمت کنی‌
می‌خواد خدا باشه، یا شیطون
باید اما به یکی خدمت کنی

ممکنه‌ معتاد راک‌اندرول‌ باشی و رو استیجا بالا و پایین بپری
ممکنه تو مواد بلولی و زنا گرفتارت باشن،
ممکنه تاجر باشی، یا یه دزد سطح بالا،
ممکنه‌ دکتر صدات‌ کنن‌، یا رییس
اما باید به‌ یکی‌ خدمت‌ کنی‌ آره
باید به یکی خدمت کنی‌
می‌خواد خدا باشه، یا شیطون
باید اما به یکی خدمت کنی


شاید پلیس ایالتی باشی، یا یه‌ جوون‌ ترک،
شاید‌ مدیر یه‌ شبکه‌ی بزرگ تلویزیونی باشی،
شاید‌ دارا، یا ندار باشی،‌ شاید کور باشی، یا لنگ‌،
شاید تو یه کشور دیگه، با یه‌ اسم‌ دیگه زندگی کنی
اما باید به‌ یکی‌ خدمت‌ کنی‌ آره
باید به یکی خدمت کنی‌
می‌خواد خدا باشه، یا شیطون
باید اما به یکی خدمت کنی

ممکنه یه کارگر ساختمونی باشی‌ که‌ خونه‌ می‌سازه‌،
ممکنه تو یه‌ قصر بزرگ‌ زندگی کنی که‌ سقف گنبدی داره‌،
ممکنه‌ تفنگ تو دستت باشه، یا حتا یه تانک برونی‌،
ممکنه‌ یه‌ خونه‌ داشته باشی‌، یا حتا یه‌ بانک
اما باید به‌ یکی‌ خدمت‌ کنی‌ آره
باید به یکی خدمت کنی‌
می‌خواد خدا باشه، یا شیطون
باید اما به یکی خدمت کنی

شاید‌ موعظه کنی و یه آدم مقدس باشی
شاید توی‌ شورای‌ شهر باشی و رشوه‌ بگیری‌،
شاید‌ تو سلمونی‌ به‌ موی‌ مردم‌ برسی‌،
شاید عشق‌ یه نفر‌ باشی،‌ یا وارث‌ کسی‌
اما باید به‌ یکی‌ خدمت‌ کنی‌ آره
باید به یکی خدمت کنی‌
می‌خواد خدا باشه، یا شیطون
باید اما به یکی خدمت کنی

ممکنه پیرهنت ابریشمی باشه، یا نخی،
ممکنه‌ ویسکی دوست داشته باشی‌، ممکنه شیر بنوشی،
ممکنه‌ خاویار بخوری‌، یا یه‌ تیکه نون‌،
ممکنه‌ روی زمین‌ بخوابی‌، یا رو یه تخت‌ سایز بزرگ
اما باید به‌ یکی‌ خدمت‌ کنی‌ آره
باید به یکی خدمت کنی‌
می‌خواد خدا باشه، یا شیطون
باید اما به یکی خدمت کنی

شاید‌ تری‌ صدام کنی‌، شاید صدام کنی‌ تیمی،
شاید بابی صدام کنی‌، بل‌که‌ صدام کنی‌ زیمی،
شاید‌ آر.جی‌ بهم بگی، شاید بهم بگی ری،
شاید هر اسمی صدام کنی و هر چی بهم بگی
اما باید به‌ یکی‌ خدمت‌ کنی‌ آره
باید به یکی خدمت کنی‌
می‌خواد خدا باشه، یا شیطون
باید اما به یکی خدمت کنی