در نهایت
تنها کسی که
می‌خواهم دل به دلش بدهم
تویی..
تو تغییر نور را در آسمان تماشا می‌ کنی
من چشمهای تو را