آه ای قلب محزون من
دیدی كه چگونه سودا رنگ شعر گرفت
دیدی كه جغرافیای فاصله را
چگونه با نوازش نگاهی می شود طی كرد
و نادیده گرفت
دیدی كه دردهای كهنه را
چگونه با ترنمی می شود به یكباره فراموش كرد
دیدی كه آزادی لحظه ناب سرسپردن است
دیدی كه عشق یك اتفاق نیست
قرار قبلی است
مثل یك تفاهم ازلی
از ازل بوده
و تا ابد ادامه خواهد داشت

اکولالیا | #پل_الوار