اولين شاعر جهان
حتما بسيار رنج برده است
آنگاه که تير و کمانش را کنار گذاشت
و کوشيد برای يارانش
آنچه را که هنگام غروب خورشيد احساس کرده
توصيف کند

و کاملا محتمل است که اين ياران
آنچه را که گفته است
به سخره گرفته باشند

اکولالیا | #جبران_خليل_جبران