سگی که تو ظل تابستون
یکه و تنها
روی پیاده روی داغ پرسه میزنه
قدرت ده هزار تا خدا ر داره !
مگه نه ؟

اکولالیا | #چارلز_بوکوفسکی
ترجمه از یغما گلرویی