هیچ کدام مال او نیست
اما هر یک نام غم‌انگیزی دارد:
«صبح اردیبهشت»
«پس از باران»
و
«رقص»
هر بار که نگاهشان می‌کنم
بغض گلویم را می‌گیرد


اکولالیا | #اورهان_ولی
ترجمه از #شهرام_شیدایی
از مجموعه: رنگ قایق ها مالِ شما