خوب گوش کنید بچه‌ها
کبوتر نماد صلح است
برای همین ما در اینجا یک عالم کبوتر داریم
فقط یک چیز کم داریم و آن صلح است
حالا کی می داند صلح کجاست؟

اکولالیا | #شل_سیلور_استاین