روزی ، روزگاری انگاشتم
که صدایی هستم
و پنداشتم
که دنیایی را دگرگون می‌سازد
اینک سکوتی هستم
که مرا دگرگون می‌سازد.

اکولالیا | #ران_ویلیس
ترجمه از #فائزه_پورپیغمبر