با من شريک شو
در نان هر روزه ی تنهايی ام
پرکن با حضورت
ديوارهای غياب را
مذهب کن
پنجره ی ناموجود را
دری باش
بالاي همه درها
که هميشه می توان آن را
باز گذاشت …

اکولالیا | #هالينا_پوشوياتوسکا
ترجمه : عليرضا دولتشاهی ؛ ايونا نويسکا