ساحل دريا پر از گودال است
جنگل پر از درختاني که دلباخته پرندگانند
برف بر قله ‌ها آب مي ‌شود
شکوفه ‌هاي سيب آن چنان مي ‌درخشند
که خورشيد شرمنده مي ‌شود
شب
روز زمستاني است
در روزگاري گزنده
من در کنار تو
اي زلال زيبارو
شاهد اين شکفتنم
شب براي ما وجود ندارد
هيچ زوالي بر ما چيره نيست
تو سرما را دوست نداري
حق با بهار ماست

اکولالیا | #پل_الوار