نگران نباش شیرین‌ترین زنان
تا در شعر من… در واژه هایم زندگی می‌کنی
شاید پیر ماه و سال شوی
اما در اشعارم همچنان جوان خواهی ماند

اکولالیا | #نزار_قبانی
ترجمه از #احمد_پوری
عشق با صدای بلند / انتشارات نگاه