وقتی چراغ کشتی عشق
خاموش شد
وقتی شب ها
دریای درونم حس می کرد
هر نفسش تاریک است
آن موقع
طعم شیرین آب
یواش یواش از بین رفت

اکولالیا | #سید_محمد_حسین_میران