او دو زن دارد
یکی بر روی تختش می خوابد
دیگری بر روی بستر رویایش

او دو زن دارد
که او را دوست دارند
یکی در کنارش پیر می شود
دیگری جوانی اش را به او هدیه می کند
و می گذرد


او دو زن دارد
یکی در قلب خانه اش
دیگری در خانه ی قلبش.

اکولالیا | #مرام_المصری