اگر مرا ببوسی
و اگر من چشم در چشم تو شوم
می‌ترسم از ویرانی‌ام
نگاه تو چون شراره‌ای است
که ناگهان
شعله ور می‌شود
و من
به زندگانی بلند گل سرخی فکر می‌کنم

که بی هیچ تشویشی
در انتظار جاودانگی ست