اینکه به تو پشت کرده و می‌روم 
برای دیدن روزهای بهتر نیست 
برای ندیدن روزهایی است 
که شاید از این هم بدتر باشند