این‌ روزا زیاد برف‌ نمیاد؟
شیب‌ پلّه‌ها بیش‌تر نشده‌؟
شهرا خیلی‌ عوض‌ شدن‌
جوونا بی‌خیالن‌
روزنامه‌ها دم‌ به‌ دم‌ آب‌ می‌رن‌
رفقام‌ آروم‌ حرف‌ می‌زنن‌،
اون‌قدر آروم‌ که‌ نمی‌شنفم‌ چی‌ می‌گن‌
جکا مث‌ قدیم‌ خنده‌دار نیستن‌
دخترا نصف‌ سابق‌ خوشگلن‌
امروز تو پارک‌ یه‌ مرد بهم‌ گفت‌:
«پدربزرگ‌»
دلواپس‌ شهرت‌ نیستم‌
دخترا رُ هنوز تو لباسای‌ ساده‌ی‌ قدیمی‌ می‌بینم‌
عاشق‌ نوازشم‌
خیلی‌ طول‌ می‌دم‌ تا از پلّه‌ بالا برم‌
دیگه‌ چوب‌خطم‌ پر شده‌
ساختمونایی‌ که‌ درست‌ شدنشون‌ دیدم‌
دارن‌ خراب‌ می‌کنن‌

اکولالیا | #شل_سیلور_استاین