این نامه را در قطار بخوان
باز کردی اگر چمدانت را
دنبال خاطره هایی نگرد که هرگز
نمی خواستی از تو جدا شوند
آن ها را من برداشتم
تا سنگین نشود بار ِتو
و جا باشد برای خاطرات جدیدت

our telegram
تلگرام اکولالیا

اشعار منتخبِ روزانه را در کانال ما بخوانید

برای من
این چمدان کوچک
و این راه دراز هم می تواند
بهانه فردا شود

اکولالیا | #آ.کلوناریس
ترجمه از #احمد_پوری