باید شعری تازه گفت
آهنگی تازه نواخت
باید در چوبی این باغ ها را
که در رویاهای مان شکل گرفته اند
رو به شهر باز کرد
باید
همه چیز را از نو ساخت
هیچ بادی

لانه ی پرندگان را
دوباره سر جایش نمی گذارد.

اکولالیا | #رسول_یونان