با رودهای تو
تا دریاهایت جاری شدم،
تا اقیانوس تو
یک صحرا راه مانده

اکولالیا | #نونا_بغوسیان
مترجمه از #واهه_آرمن