بعد يک سال بهار آمده، مي بيني که؟
باز تکرار به بار آمده، مي بيني که؟

سبزي سجده ي ما را به لبي سرخ فروخت
عقل با عشق کنار آمده، مي بيني که؟

آن که عمري به کمين بود، به دام افتاده
چشم آهو به شکار آمده، مي بيني که؟

حمد هم از لب سرخ تو شنيدن دارد
گل سرخي به مزار آمده، مي بيني که؟

غنچه اي مژده ي پژمردن خود را آورد
بعد يک سال بهار آمده، مي بيني که؟

اکولالیا | #فاضل_نظری