چه دشوار است
تماشای قرص ماه
به تنهایی

اکولالیا | #عباس_کیارستمی