زمانی که عاشقی ، زنده ای
شاید بد ، شاید خوب
اما زنده ای
و خواهی مرد اگر دست از عاشقی برداری
نابود خواهی شد اگر عاشقی نکرده باشی

اگر عشق تو را رنجاند
مراقب زخم هایت باش
باورشان داشته باش
چرا که زنده ای


تو زنده ای
به خاطر کسی که دوستش داری
به خاطر کسی که دوستت دارد

اکولالیا | #آلدا_مرینی
ترجمه از #اعظم_کمالی