ناگهان دیدم
قهوه ی سیاه را
از شط چشمان من می نوشی
و در آنها روزنامه صبح را می خوانی
پای به قهوه خانه ها گذاشتم
تا مرا بنوشی
و

روزنامه های صبح را می خرم
تا مرا بخوانی

اکولالیا | #سعاد_الصباح