گوش بده مسیح
تو روزای خودت خیلی خوب بودی، به گمونم –
ولی دیگه دورت سر اومده
…اونا بردنت بالا بالاها، یه قصه بزرگ ازت ساختن
که بهش میگن انجیل
اون دیگه الان مرده،
پاپ ها و کشیشا
از اون خروار خروار پول به جیب زدن
اونا تو رو گرون فروختن

به پادشاها، ژنرالا، دزدا، آدم کشا –
به تزار و قزاقاش
به کلیسای راکفلر
به روزنامه عصر یه شنبه
تو دیگه به هیچ دردی نمی خوری
گرو دستشون شدی
تا تسلیمت کنن و نوکریشونو بکنی


خداحافظ،
جناب عیسی مسیح، خدای یهوه،
همین حالا بزن به چاک.
راه رو باز کن برای مرد جدیدی که هیچ دین و ایمونی نداره
یه مرد واقعی که اسمش باشه
مارکس کمونیست لنین دهقان استالین کارگر من –
گفتم من!

حرکت کن،
راه رو بند اوردی حضرت بالا.
لطف کن هر جا میری حضرت گاندی مقدسم با خودت ببر،
و پاپ پیوس مقدس رو،
و آیمی مک فرسون مقدس رو،
و سیاه گندۀ قدیس، بکتون
ده سنتی صدقه ات هم برای خودت.
پاتو بزار رو گاز مسیح!
بجنب!

تو اینکه باید بری یه لحظه تردید نکن!
از حالا دنیا مال منه و
هیشکی دیگه نمی تونه من رو بفروشه
به شاهی، یا ژنرالی،
یا که میلیونری.

اکولالیا | #لنگستن_هیوز
ترجمه:احمد شاملو