چه کسی می داند
درد غنچه را
به هنگام شکفتن؟

اکولالیا | #عباس_کیارستمی