درد های یک زن
خیلى بیشتر
از آنیست که
به زبان می آورد

اکولالیا | #تورگوت_اویار