از قرار آزادم
آزادِ آزاد
تا کی در قید این آزادی
خواهم ماند؟

اکولالیا | #عباس_کیارستمی